Neohodnoceno

Sada PROdezi HOT TUBS střední - bezchlorová bazenová chemie

Bezchlórová bazénová chemie PROdezi POOL HOT TUBS. Tato sada je navržena pro jednoduchou údržbu  vody v  dřevěných sudech s teplotou 36 - 40°C.

 

Můžeme doručit do:
30.5.2024
Skladem u dodavatele
Kód: 91
980 Kč 810 Kč bez DPH
Kategorie: Příslušenství

Sada obsahuje:
2x PROdezi POOL HOT TUB 1 l  koncentrovaný prostředek určený pro dezinfekci bazénové vody
1x PROdezi POOL Oxi 1kg  prostředek určený pro „ OXIDACI „ bazénové vody

Dávkováním vystačí při objemu 1m3  na 40týdnů ( 8 měsíců )

Při dodržení doporučeného dávkování, bude Vaše bazénová voda čistá, průzračná a hlavně BEZ CHLÓRU. Doporučuje se dávkovat KAŽDOU NEDĚLI VEČER  a to SAMOSTATNĚ  PROdezi POOL a PROdezi POOL Oxi.

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.