Obchodní podmínky

page1image951971808

 

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

společnosti H & D Czech Republic s.r.o.
se sídlem Jeseník, Dukelská 722/14, IČ: 09160612
spisová značka obchodního rejstříku C 82220 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro ústní i písemné kupní smlouvy uzavřené mezi společností H & D Czech Republic s.r.o. (dále jen „SPOLEČNOST“) jako prodávajícím a kupujícími - koncovými spotřebiteli (dále jen „KUPUJÍCÍ“), kteří užívají výrobky a služby jako spotřebitelé. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, platí obecná zákonná ustanovení občanského zákoníku České republiky (z.č. 89/2012 Sb.), a předpisů Evropské unie.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na ústní i písemné kupní smlouvy, uzavřené mezi společností H & D Czech Republic s.r.o.. a právnickými nebo fyzickými osobami, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel „KUPUJÍCÍ“ potvrzuje souhlas s VOP dnem převzetí plnění nebo odeslání zálohové platby dle toho co nastane dříve.

Změny a odchylky od VOP jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem SPOLEČNOSTI. Pro uzavření smlouvy platí výlučné tyto VOP; jiné podmínky a závazky nejsou obsahem smlouvy a to i v případě, kdy se k nim výslovně společnost nevyjádří.

V případech, kdy je mezi SPOLEČNOSTÍ a KUPUJÍCÍM uzavřena konkrétní písemná kupní smlouva, je tato podřízena těmto VOP, pokud není v dané smlouvě stanoveno jinak. Tyto VOP nahrazují zcela všechny předchozí obchodní podmínky a ujednání.

I. Uzavření smlouvy

1. Cenové nabídky SPOLEČNOSTI jsou nezávazné. Objednávky jsou pro SPOLEČNOST závazné, pokud je písemně potvrdí, nebo na jejich základě provede plnění zasláním zboží nebo poskytnutím služby. Ústní smlouva je pro společnost závazná v případě, že je potvrzena následně písemně.

II. Smluvní ujednání, uzavření smlouvy

 1. Za uzavření smlouvy je považováno potvrzení přijetí objednávky nebo individuálně sjednané písemné kupní smlouvy, která obsahuje specifikaci zboží (vč. typu, rozměrů, barvy, atp.) a případné služby, které KUPUJÍCÍ objednává pro svoji potřebu. Tím projevuje SPOLEČNOST svůj souhlas.

 2. SPOLEČNOST je oprávněna účtovat KUPUJÍCÍMU storno poplatek v případě, kdy dojde ke zrušení objednávky až do výše její hodnoty (dle rozpracovanosti).

3. V případech kdy dojde k podstatné změně předmětu dodávky, je společnost povinna vyrozumět bez zbytečného odkladu KUPUJÍCÍHO o změně rozsahu a obsahu dodávky. KUPUJÍCÍ je oprávněn ve lhůtě 7 dnů od doručení vyrozumění od smlouvy odstoupit. Za podstatné změny předmětu dodávky se považuje například změna modelu,, změna celkové ceny o více jak 15% nebo změna sjednané dodací lhůty o více jako 6 týdnů..

III. Platební podmínky a cena

 1. Pokud není stanovené jinak, jsou ceny zboží stanoveny v CZK. V ceně není obsažena zákonná sazba DPH, přepravné a další případné náklady, spojené s přepravou zboží (clo, jiné nespecifikované daně, balné atd.). Zákonná daň DPH a náklady na přepravu, příp. pojištění, cla, daně a další výdaje, spojené s doručením zboží, budou v případě uzavření smlouvy účtovány jako zvláštní položka a nejsou zahrnuty do ceny.

 2. Cena nezahrnuje dodatečné náklady na doplňkové služby, jako např. architektonické návrhy, inženýring a poradenství, montáž a instalaci. Cena doplňkových služeb musí být vždy na potvrzení objednávky uvedena a vyčíslena zvlášť, pokud byly objednány.

  IV. Termíny a lhůty

 1. Předběžné termíny v nabídkách a ústních sděleních společnosti jsou pouze orientační a nezávazné. Závazné termíny a dodací lhůty jsou uvedeny na potvrzení přijetí objednávky. Je-li v potvrzení přijetí objednávky stanoveno konkrétní datum nebo lhůta dodání, počíná tato běžet až po vyjasnění všech podrobností a detailů objednávky.

 2. Zboží, které je rozměrově nebo povrchově upravováno na zakázku a nebo byla k potvrzení objednávky KUPUJÍCÍMU vystavena i zálohová faktura, počíná stanovená lhůta dodání běžet od druhého dne po připsání předepsané zálohy na účet SPOLEČNOSTI.

 3. V případech nedodržení lhůty, z důvodů „vyšší moci“, stávky, či jiných nepokojů nebo z důvodu neopodstatněného neplnění závazků dodavatelů společnosti, se lhůta prodlužuje přiměřeně vzniklým okolnostem. Přiměřeně upravenou dodací lhůtu oznámí společnost KUPUJÍCÍMU neprodleně po zjištění takové okolnosti.

 4. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo na částečná plnění a dílčí dodávky. Dodávky jsou standardně prováděny v režimu EXW (tj. dle INCOTERMS: Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě, skladě, továrně, nebo jiném sjednaném místě dodavatele, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu. Tímto okamžikem splní prodávající svou povinnost dodávky. Prodávající však má, kromě obecných povinností, též za povinnost poskytnout pomoc při obstarávání dokladů, které se vystavují v zemi odeslání a nebo v zemi původu, avšak na nebezpečí a útraty kupujícího. Stejně tak celní poplatky a dávky v zemi vývozu hradí sám kupující).

 5. Termíny expedice jsou závislé na termínech určených externím přepravcem. Ten za SPOLEČNOST informuje KUPUJÍCÍHO o možném termínu expedice a domlouvá se na postupu při vykládce zboží.

  V. Zpoždění dodávky a převzetí plnění

 1. V případě, že dojde ke zpoždění dodávky, u které byl stanoven přesný termín, vzniká KUPUJÍCÍMU nárok na náhradu škody. Její výše je omezena na max. 2% z celkové hodnoty plnění (faktury).

 2. Pokud KUPUJÍCÍ plnění nepřevezme v dohodnutém termínu, je společnost oprávněna požadovat po KUPUJÍCÍM náhradu vzniklé škody, vč. zvýšených nákladů.

  VI. Vrácení plnění

1. SPOLEČNOST neakceptuje vrácení dodaného zboží, vyjma reklamace zboží.

VII. Nabytí vlastnického práva

 1. Převzetím koupené věci nabývá KUPUJÍCÍ vlastnické právo k dodanému zboží.

 2. V případě, že zboží bylo SPOLEČNOSTÍ zapůjčeno, trvá vlastnické právo SPOLEČNOSTI

  k zapůjčenému zboží. Zboží nesmí být zastaveno a ani použito jako záruka.

  VIII. Odpovědnost za vady

 1. Společnost odpovídá KUPUJÍCÍMU, že zboží při převzetí nemá vady. Společnost odpovídá KUPUJÍCÍMU, že v době, kdy KUPUJÍCÍ zboží převzal

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a zaručuje se, že dodávané zboží a výrobky odpovídají kvalitativním a technickým standardům,

  2. zboží se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzoru nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzoru či předlohy,

  4. zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,

  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada ve funkčnosti výrobku v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to,

  že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161odst. 2 obč. zákoníku).

 3. Požádá-li o to KUPUJÍCÍ, potvrdí mu společnost písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou

  dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (zpravidla jsou tyto informace obsaženy
  v záručních nebo montážních listech, podmínkách používání nebo v reklamačním protokolu). V potvrzení uvede obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo. Potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

 4. Je-li to potřebné, vysvětlí společnost v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

 5. Nemá-li zboží vlastnosti sjednané ve smlouvě, může KUPUJÍCÍ požadovat dodání i nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součástky. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy, je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 1. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má KUPUJÍCÍ i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má KUPUJÍCÍ i právo od smlouvy odstoupit.

 2. Neodstoupí-li KUPUJÍCÍ od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost nesjedná nápravu

  v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy KUPUJÍCÍM působilo značné obtíže.

 3. KUPUJÍCÍ je povinen zajistit součinnost při řešení reklamace především v dodání potřebných

  podkladů jako je fotodokumentace, faktury a dodací nebo záruční listy.

 4. SPOLEČNOST neručí za vady, které vzniknou vadným nebo nedovoleným užíváním výrobku.

  Rovněž neručí za vady, způsobené nesprávnou či neodbornou instalací provedenou KUPUJÍCÍM nebo třetí osobou, přirozeným opotřebením, nesprávným nebo neopatrným používáním, nevhodným zacházením při instalaci, nedovoleným používáním provozních nebo agresivních kapalin, elektrochemickými nebo elektrickými zásahy, pokud tyto nebyly zapříčiněny společností.

 5. Zárukajestanovenana2rokyapočínáběžetdnemdodánízbožíKUPUJÍCÍMU.Pokudje dohodnuta delší lhůta na určité zboží společnosti, platí tato dohodnutá delší lhůta.

  XI. Zvláštní ujednání o odpovědnosti za vady při přepravě zboží

 1. V případě přepravy, kterou zajišťuje KUPUJÍCÍ, přechází riziko za vady způsobené přepravou na KUPUJÍCÍHO dnem, kdy převezme zboží v místě expedice sám, nebo jeho přepravce nebo třetí osoby na jeho příkaz.

 2. V případě, že přepravu zajišťuje pro SPOLEČNOST externí přepravce, přechází riziko za případné ztracení nebo poškození zboží (i částečné plnění) na KUPUJÍCÍHO v den předání zboží kurýrem. KUPUJÍCÍ se zavazuje dbát pokynů společnosti, které obdržel před odesláním zásilky a ihned při převzetí zkontrolovat přepravní obal na viditelná poškození. Upozornění na křehké zboží a doporučení, jak postupovat při přebíraní a kontrole zásilky je součástí potvrzení objednávky a je vždy rovněž viditelně umístěno na vrchním přepravním obalu každé zásilky. Není-li v přepravním protokolu poznamenána výhrada z důvodu možného poškození zásilky přechází riziko za poškození zásilky na KUPUJÍCÍHO okamžikem podpisu přepravního nebo dodacího listu. V případě poškozené zásilky je KUPUJÍCI povinen dodržet následující reklamační postup:

  1. pokud je zásilka viditelně poškozena, je KUPUJÍCÍ nebo jím pověřená osoba povinna sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky a zajistit dokumentaci.

  2. KUPUJÍCÍ je povinen zboží po dodání prohlédnout a případné zjištěné vady neprodleně oznámit naší společnosti.

  3. Lhůta na podání reklamace škody vzniklé z důvodu poškození zboží během přepravy nebo z důvodu množstevní vady je stanovena na 3 dny (72 hod.) po převzetí zboží (vč. dne, kdy byla zásilka převzata).

  4. V případě množstevní vady je KUPUJÍCÍ povinen tuto vadu reklamovat poznámkou na dodacím listě.

e. KUPUJÍCÍ je povinen během výše stanovené lhůty zajistit fotodokumentaci a doklady prokazující originálnost zboží (faktura, dodací list, protokol přepravce o poškození zásilky), tak aby mohla společnost začít uplatňovat nárok na škodu u přepravce příp. jeho pojišťovny (pokud bylo pojištění sjednáno). Hlášení reklamace musí mít vždy písemnou formu a musí být zasláno společnosti obvyklým způsobem poštou,

faxem, e-mailem nebo prostřednictvím on-line systému.
3. Riziko za poškození zásilky během přepravy nebo za množstevní vady přechází na KUPUJÍCÍHO

v plné výši v den, kdy končí lhůta na podání reklamace (tj. 4 den po převzetí zboží KUPUJÍCÍM).

XIII. Ostatní ustanovení.

 1. Místem plnění a místem platby je sídlo společnosti.

 2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 4. Veškeré změny, úpravy a doplnění smluvních ujednání včetně textu VOP musí mít písemnou podobu.

 5. V případě, že se některé body VOP stanou neúčinnými nebo neplatnými, neztrácí zbylá ustanovení VOP platnost. Smluvní strany jsou povinny nalézt u sporných bodů v co nejkratším čase řešení, které bude právně akceptovatelné a správné.