Neohodnoceno

PROdezi HOT TUB 1l - bezchlorová bazénová chemie

PROdezi POOL HOT HUBE

Bezchlórová bazénová chemie PROdezi POOL HOT TUB pro  jednoduchou údržbu  vody v  koupacích sudech s teplotou 36 - 40oC.

Můžeme doručit do:
21.6.2024
Skladem u dodavatele
Kód: 94
360 Kč 298 Kč bez DPH
Kategorie: Bezchlorová chemie

Ošetřená bazénová voda není cítit po chlóru, nedráždí oči a neničí plavky 

Způsob dávkování: 
Upravte pH vody na úroveň 6,8-7,2.
Aplikujte 60 ml/1 m3 dávkujte 1x za 7 dní nejlépe vždy v neděli večer.

Dávku aplikujte do kádě a dobře promíchejte. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v kádi. Používejte dle návodu na přípravku

Při dodržení doporučeného dávkování, bude Vaše bazénová voda čistá, průzračná a hlavně BEZ CHLÓRU. Doporučuje se dávkovat KAŽDOU NEDĚLI VEČER  a to SAMOSTATNĚ  PROdezi POOL HOT TUBS  a PROdezi POOL Oxi.

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium chlorid 0,150 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.